Fons privats

Un 13 de juliol del 2001, es publicava l’anomenada com a Llei d’arxius i documents de Catalunya. Aquesta llei definia el que entenem per fons documental: “el conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural que han estat generats o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, al llarg de la seva existència i en l’exercici de les activitats i les funcions que li són pròpies“.

Així doncs, veiem que hi ha documentació que és, per naturalesa, pública (com ara la que produeix l’Ajuntament de Matadepera); i documentació de caire privat: aquella que produeix una persona, una família, un ens privat, etc. I també que aquesta documentació ens permet reconstruir l’activitat de persones i organismes, i, per tant, recuperar la memòria històrica gràcies als documents, font primària per conèixer el nostre passat.

La Llei 10/2001 d’arxius i documents, a més, estableix una sèrie de mesures que cal que els propietaris de fons privats portin a terme, sempre que aquella documentació que conserven es consideri patrimoni cultural català. Segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català entendrem com a patrimoni documental:

b) Els documents de més de quaranta anys d’antiguitat produïts o rebuts, en l’exercici
de llurs funcions, per persones jurídiques de caràcter privat que desenvolupen llur
activitat a Catalunya.
c) Els documents de més de cent anys d’antiguitat produïts o rebuts per qualsevol
persona física i els documents de menys antiguitat que hagin estat produïts en suports
de caducitat inferior als cent anys, com és el cas dels àudio-visuals en suport
fotoquímic o magnètic, d’acord amb el que sigui establert per reglament.”

I tornant a la Llei 10/2001, caldrà que el titular de documents privats que integrin el patrimoni documental català:

1.- Tingui la documentació ordenada i inventariada. A més hauria de lliurar una còpia de l’inventari al Departament de Cultura de la Generalitat.
2.- Conservi el fons documental íntegrament i no ho desmembri sense el consentiment del Departament de Cultura.
3.- Permeti que els investigadors accedeixin a la documentació. Es pot dipositar temporalment la documentació en un arxiu per tal que es produeixi la consulta.
4.- Si hi ha un canvi de titularitat o possessió dels documents, cal informar al Departament de Cultura.
5.- No es poden eliminar els documents sense autorització del Departament de Cultura.

Com podeu veure, la llei es preocupa d’establir una sèrie de mesures que han de protegir aquest patrimoni que, tot i la qualitat de privat, adquireix una major dimensió. Mantenir un fons privat en bones condicions de conservació, inventariat i accessible no és pas una feina fàcil i requereix temps i recursos. És per aquest motiu que els arxius públics poden adquirir fons privats mitjançant diverses fórmules d’ingrés, com ara la donació o la cessió.

Exemple d'un lligall de documentació de caire privat.

Exemple d’un lligall de documentació de caire privat.

Si el propietari o propietaris del fons documental signen un conveni amb l’Arxiu Municipal, aquesta documentació serà tractada i posada a l’abast d’investigadors i ciutadans en general, afavorint la investigació històrica, la difusió i la conservació del patrimoni cultural català.

Un exemple habitual de documentació privada de gran interès per un poble com ara Matadepera són les fotografies. Les imatges familiars que conservem són de caire privat, i sovint tenen una naturalesa emocional en tant són la plasmació en imatges d’una vida, de familiars o amics que han canviat amb el decurs dels anys, o potser ja no hi són. Però també són testimoni d’un moment, d’un lloc, d’unes persones, d’una manera de viure; són part de la nostra història. Una fotografia del vostre avi a les vinyes ens remet a un passat agrícola perdut, i pot tenir molts usos: per a treballs acadèmics, per investigacions, per publicacions de caire històric o per exposar en un comerç del poble que vulgui recuperar aquesta imatge de la Matadepera d’abans.

Un album de fotografies antigues com el que qualsevol pot tenir a casa.

Un album de fotografies antigues com el que qualsevol pot tenir a casa.

Des de l’Arxiu Municipal de Matadepera us volem animar a fer donació o cessió de les vostres fotografies. Si fem crèixer l’arxiu fotogràfic de Matadepera entre tots, farem crèixer un servei públic que té com a missió la difusió cultural dels seus fons i la potenciació de la recuperació de la memòria històrica del poble.

Us esperem al c. Sant Quirze, 2 baixos (Arxiu Municipal de Matadepera), o ens podeu fer arribar un correu a munuerabj@matadepera.cat