Pere Puig i Ustrell

Pere Puig i Ustrell ha sigut director de l’Arxiu Històric de Terrassa els anys 1974 a 2009. Paleògraf de prestigi, historiador i arxiver, i l’autor d’una tesi que es va convertir en un treball imprescindible per conèixer els inicis del monestir de Sant Llorenç del Munt i aquest Mil·lenari: El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI.

TesiEn Pere Puig i Ustrell estudia, en un primer terme, Filologia Clàssica. Cal a dir que a més del llatí i el grec, també coneix i usa habitualment altres idiomes, com el francès, l’anglés, l’alemany i l’italià.
El 1974 comença la seva relació laboral amb l’Ajuntament de Terrassa, i uns anys desprès estudia a la Scuola Vaticana de Paleografia, Diplomatica ed Archivistica (Roma).
El 1982 se signa el conveni per crear l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (ACVOC), del qual serà director. A Terrassa, per aclarir conceptes, hi ha un sistema arxivístic format per l’Arxiu Municipal Administratiu i l’Arxiu Històric de Terrassa; a més, hi té la seu l’ACOVC, que físicament se situa al mateix edifici que l’arxiu històric (al c. Pantà, 20 baixos).

En resum, en Pere Puig i Ustrell és, a més d’un erudit, un autor imprescindible en relació a l’estudi dels documents històrics (no només del monestir de Sant Llorenç del Munt), un diplomatista i paleògraf dels més eminents de Catalunya i un arxiver de prestigi per mèrits propis.

Referències de l’autor:

Llibres

 • JOSEP M. MARTÍ BONET – PERE PUIG I USTRELL – JOSEP SANLLEHÍ I UBACH, Evolució paleogràfica del nom de Terrassa. Terrassa, Patronat Municipal Soler i Palet, 1975.
 • Dels mateixos autors, Arxiu Històric de Terrassa. Organigrama. Terrassa, Patronat Municipal Soler i Palet, 1976.
 • Dels mateixos autors, Pergamins de l’Arxiu Històric de Terrassa, anys 1208-1276 (Priorat de Santa Maria de Terrassa). Terrassa, Patronat Municipal Soler i Palet, 1976.
 • PERE PUIG I USTRELL, Pergamins del Priorat de Santa Maria de Terrassa (977-1633). Terrassa, Fundació Abat Marcet, 1979.
 • —, El Vallès Occidental i Terrassa. Terrassa, Patronat Municipal Soler i Palet, 1981.
 • Els pergamins (Additional Charters núm. 62.604-62.681) de la British Library. Terrassa, Patronat Municipal Soler i Palet, 1980. Treball en col·laboració amb J. M. Martí Bonet, J. Sanllehí i Fèlix Miquel, dels arxius Diocesà de Barcelona i Històric de Terrassa.
 • PERE PUIG I USTRELL – JOSEP SANLLEHÍ I UBACH, Catàleg de l’Arxiu Notarial de Terrassa. Barcelona, Fundació Noguera, 1984.
 • PERE PUIG – TERESA CARDELLACH – MONTSERRAT ROYES – JUDIT TAPIOLAS, Pergamins de l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 1278-1387. Barcelona, Fundació Noguera, 1988.
 • PERE PUIG I USTRELL, Capbreu primer de Bertran acòlit, notari de Terrassa, 1237-1242. Barcelona, Fundació Noguera, 1992. Dos volums.
 • —, Arxiu de la parròquia del Sant Esperit de Terrassa. Inventari. 1343-1992. Terrassa, Parròquia del Sant Esperit, 1993.
 • —, Els pergamins documentals. Naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1995.
 • —, El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI. Barcelona, Fundació Noguera, 1995. Tres volums.
 • PERE PUIG I USTRELL – VICENÇ RUIZ I GÓMEZ – JOAN SOLER I JIMÉNEZ, Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara, Terrassa, 958-1207. Barcelona, 2001. Edició de 222 documents en pergamí. Autor de la introducció, mes de 200 pàgines.
 • RAMON PLANES I ALBETS; LAUREÀ PAGAROLAS I SABATÉ; PERE PUIG I USTRELL, L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Un nou perfil per a l’Arxiu Reial de Barcelona. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya, 2003.
 • TERESA CARDELLACH I GIMÉNEZ – PERE PUIG I USTRELL – VICENÇ RUIZ I GÓMEZ – JOAN SOLER I JIMÉNEZ, Llibre de privilegis de Terrasa (1228-1652). Barcelona: Fundació Noguera, 2006. 314 pàgines. Pere Puig és autor del capítol “Forma diplomàtica i contingut jurídic dels privilegis i altres documents del Llibre””(p. 43-119), dels regestos i la presentació crítica dels documents i de la revisió de tots els textos.
 • PERE PUIG I USTRELL, Los pergaminos. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Ediciones Trea, 2008.

Capítols de llibres

 •  PERE PUIG – JOSEP SANLLEHÍ, “Guia de l’Arxiu Històric de Terrassa”, dins Guia dels arxius històrics de Catalunya, I. Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1982.
 • PERE PUIG I USTRELL, “Apèndix documental” a la reedició de l’obra de Salvador CARDÚS, Terrassa medieval. Visió històrica. Terrassa, Patronat Municipal Soler i Palet, 1984.
 • Transcripció directa de l’original d’un manuscrit dels “Usatges de Barcelona” del segle XIII, base de l’edició a càrrec de JOAN BASTARDAS, Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII. Barcelona, Fundació Noguera, 1984.

Articles

 •  PERE PUIG  I USTRELL- JOSEP SANLLEHÍ I UBACH, “Edición de documentos históricos”, a Tarrasa Información, 8 gener 1977, p. 9.
 • “En relación con la torre de Mossèn Homs”, a Tarrasa Información, 22 set. 1977, p. 8. Escrit sobre el nom de la torre de Mossèn Homs fet per Pere Puig com a aportació de l’Arxiu Històric de Terrassa.
 • PERE PUIG – JOSEP SANLLEHÍ, “L’Arxiu Històric de Terrassa”, a Diario de Terrassa, 21 març 1981, p. 15.
 • Dels mateixos autors, “L’Arxiu Històric de Terrassa: precedents i perspectives d’un patrimoni documental”, dins Faventia, 4/1, Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1982.
 • PERE PUIG I USTRELL, “Divisió territorial del Vallès Occidental” i “Història de Terrassa, dels inicis al segle XV”, a Gran Geografia Comarcal de Catalunya, 6, Barcelona, 1984.
 • —, “Ègara”, dins Lexikon des Mittelalters, III, col. 1599. Munic-Zurich, Artemis Verlag, 1986.
 • A. MORO – P. PUIG – F. SUMSI, “La reconstrucció històrica de la muralla de Terrassa”, dins Al Vent, 89, Terrassa, juny 1986, pp. 34-35.
 • PERE PUIG I USTRELL, “Els arxius i els arxius històrics”, dins Terme, 1, Terrassa, Centre d’Estudis Històrics i Arxiu Històric Comarcal, novembre 1986, p. 7-11.
 • PERE PUIG I USTRELL – PERE VIVES I JORBA, “Terrassa versus Terraça”, dins Terme, 2, Terrassa, 1987, pp. 15-22.
 • PERE PUIG I USTRELL, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: un servei en procés de creixement”, dins Terme, 2, Terrassa, novembre 1987, p. 6.
 • —, “Ègara. Grafia que correspon a la pronúncia correcta del nom de l’antic municipi flavi”, dins Terme, 3, Terrassa, 1988, pp. 45-56.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: noves realitats i noves perspectives”, dins Terme, 3, Terrassa, novembre 1988, p. 3.
 • —, “Llibre de privilegis de la vila de Terrassa”, dins
  Amb T de Terrassa,
  Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 1989, p. (4).
 • PERE PUIG I USTRELL – PERE VIVES I JORBA, “Terraça”, dins  Diario de Terrassa, 20 desembre 1989, p. 5.
 • PERE PUIG I USTRELL, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa”, dins Terme, 4, Terrassa, novembre 1989, p. 3.
 • —, “Anàlisi d’un capbreu notarial de Rubí de principi del segle XVII”, dins XXXII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos. Rubí, 1986. Rubí, 1990.
 • —, “Ègara. Recuperació de la grafia i la pronúncia correctes del nom de l’antic municipi flavi de Terrassa”, dins Diario de Terrassa, 24 febrer 1990, p. 7.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: la inauguració del nou Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Terrassa”, dins Terme, 7, Terrassa, novembre 1990, p. 3.
 • —, “Document fundacional del monestir prioral de Santa Maria de Terrassa. 18 d’octubre de 1113”; “Priors regulars del monestir de Santa Maria de Terrassa”; “Acta de consagració de l’església de Santa Maria de Terrassa. 2 de gener de 1112”, dins Catalunya romànica. XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 232, 233 i 238.
 • —, “Ègara. Consideracions a l’opinió de F. T. N.”, dins Diario de Terrassa, 2 maig 1991, p. 6.
 • —, “Acta de consagració de l’església de Sant Martí de Sorbet”, dins Història de Viladecavalls, Annex 2, p. 306-308. Viladecavalls, Ajuntament de Viladecavalls, 1991.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: organització del Simposi Internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa”, dins Terme, 6, Terrassa, novembre 1991, p. 3.
 • —, “Els fragments de manuscrits més antics de Sant Pere d’Ègara (Terrassa, segles IX i XI)”, dins Simposi Internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa. 20, 21 i 22 de novembre de 1991. Actes. Terrassa, Centre d’Estudis Històrics i Arxiu Històric Comarcal, 1992, p. 161-168.
 • —, “Pròleg” a l’obra de Josep M. FAURA I UBACH, Història de la Serra de l’Obac. Barcelona, L’Avenç i Diputacioó de Barcelona, 1993, p. 3-4.
 • —, “Senyoria directa, domini útil i funció notarial de la notaria i l’escrivania públiques de Terrassa”, dins Actes del I Congrés d’història del notariat català, Barcelona, 1993. Fundació Noguera de Barcelona.
 • —, “L’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: millora qualitativa del servei i perspectiva de projecció”, dins Terme, 9, Terrassa, novembre 1994, p. 3.
 • —, “La biblioteca Josep M. Domènech de monografies locals de Catalunya”, dins Terme, 9, Terrassa, novembre 1994, p. 7-8.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: la captació de documents i el servei dels arxius i fons documentals privats”, dins Terme, 8, Terrassa, novembre 1993, p. 3.
 • —, “L’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa. Les funcions de l’arxiu i els drets dels usuaris”, dins Terme, 10, Terrassa, novembre 1995, p. 3-5.
 • —, “L’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa”, dins Casa Gran. Butlletí d’Informació interna. Ajuntament de Terrassa, núm. 10, octubre 1996, p. 10.
 • —, “Pròleg” a l’obra de Salvador CARDÚS I FLORENSA, El màrtir terrassenc P. Joan Font i Maduixer, S.I. (1574–1616). Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1996, p. 15-19.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: un bon pas vers la normalització del servei d’arxiu”, dins Terme, 11, Terrassa, novembre 1996, p. 3-4.
 • —, “Els dominis de Sant Llorenç del Munt al terme de Castellar”, dins Plaça Vella, Castellar del Vallès, Arxiu d’Història, núm. 42, 1997, p. 43-52.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: el Capbreu de Pere Fizes, castlà de Terrassa, una adquisició important”, dins Terme, 12, Terrassa, novembre 1997, p. 3-5.
 • —, “El castell de Castellar del Vallès al segle XI: nova lectura d’antics documents de Sant Llorenç del Munt”, dins Terme, 13, Terrassa, novembre 1998, p. 24-36.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: els nous cursos de recerca històrica”, dins Terme, 13, Terrassa, novembre 1998, p. 3.
 • —. Versió catalana moderna dels capítols 48 a 64 d’un manuscrit dels Usatges de Barcelona del segle XV que es conserva al Col·legi d’Advocats de Barcelona, publicada en traducció anglesa a l’opuscle editat per aquest Col·legi en ocasió de la “1999 Conference of the International Bar Association Section on Business Law” celebrada a Barcelona 26 setembre-1 octubre de 1999.
 • —, “El text més antic conservat d’una constitució de pau i treva catalana: el document 50 del Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria de Terrassa, del 1063 o 1064”, dins Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, núm. 27, tardor 2000, p. 1-2.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: de la captació de fons documentals a la recerca per a la difusió de la història”, dins Terme, núm. 15, Terrassa, novembre 2000, p. 3-5.
 • —, “Salvador Cardús i Florensa, historiador”. Biografia publicada a l’opuscle Salvador Cardús i Florensa, editada per l’Ajuntament de Terrassa el desembre del 2000 amb motiu del nomenament de l’historiador com a Fill Predilecte de Terrassa.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: novetats del servei i perspectives davant la nova Llei d’arxius i documents”, dins Terme. Revista d’història, núm. 16, Terrassa, novembre 2001, p. 11-12.
 • —, “Primer testimoni documental del nom de Gavà: la butlla de Silvestre II al monestir de Sant Cugat del Vallès, de desembre del 1002”, dins La Plana del Baix Llobregat, 27, abril 2002, p. 1.
 • —, “La butlla del papa Silvestre II al monestir de Sant Cugat del Vallès. Desembre del 1002. Presentació i nova edició de la butlla”, dins l’obra La butlla del papa Silvestre II al monestir de Sant Cugat. Commemoració del Mil·lenari. Sant Cugat del Vallès: Ajuntament, 2002, p.61-96.
 • —, “L’antic arxiu de les esglésies d’Ègara. Edició del diplomatari dels anys 958 al 1207”, dins Terme. Revista d’història, núm. 18, Terrassa, novembre 2003, p. 97-100.
 • PLANES I ALBETS, RAMON – PAGAROLAS I SABATÉ, LAUREÀ – PUIG I USTRELL, PERE, “Arxius i autogovern a Catalunya. El futur de l’Arxiu de la Corona d’Aragó”, dins L’Avenç, 285, novembre 2003, p. 21-24.
 • —, “Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: el Reglament del sistema Arxivístic Municipal de Terrassa i les bones perspectives dels arxius de Terrassa”, dins Terme. Revista d’història, núm. 19, Terrassa, novembre 2004, p. 11-16.
 • —, “Reunió de treball de la Secció provisional d’arxius notarials de l’ICA (ICA/SAN) a Gènova”, dins Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d’Arxius, 45, hivern 2005, p. 18-19.
 • —, “Seminari internacional Arxius notarials: gestió i memòria. Alger, 21-22 gener 2006”, dins Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d’Arxius, 46, primavera 2006, p. 19-20.
 • —, “El Llibre de privilegis de la vila i el terme de Terrassa, 1228-1652, una edició per a la recerca i la difusió de la història”, dins Terme. Revista d’història, núm. 21, novembre 2006, p. 17-20.
 • —, “Els documents notarials i la recerca. Orígens de l’Arxiu Històric de Terrassa”, dins Terme. Revista d’història, núm. 21, novembre 2006, p. 165-182.
 • —, “Arxiu Comarcal del Vallès Occidental-Arxiu Històric de Terrassa. Activitats destacades durant el 2007”, dins Terme. Revista d’història, núm. 22, novembre 2007, p. 13-20.
 • -, Diversos articles sobre el servei de l’Arxiu Històric de Terrassa a Arxius. Butlletí de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental, des del 2004.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s