I tot comença amb la terra

Els inicis de Matadepera, i el punt de partida d’aquest Mil·lenari, només es pot entendre en termes agraris. És la història agrària la que ens permet conèixer la raó d’aquells pactes i donacions, d’aquelles estructures senyorials i eclesiàstiques, d’aquella distribució de la terra; i això es deu a que la producció agrícola, el treball de boscos i la ramaderia eren la base que sostenia la economia i la societat en totes les seves vessants. Sense un excedent agrícola, les classes que avui definiríem com benestants, mai haurien pogut desenvolupar les seves funcions socials, polítiques o, fins i tot, artístiques. A més, es clar, d’una vida d’oci desconeguda per aquells que sí produïen: la pagesia.

Terra i Mil·lenari

Terra i Mil·lenari

Així doncs, el monestir de Sant Llorenç estableix una sèrie de contractes emfitèutics per tal que un conjunt de pagesos conreïn les terres de Matadepera i, amb l’excedent agrari, aquests paguin unes rendes que, a la pràctica, són les que permeten la pròpia existència del monestir.

Com bé explica en Pere Roca i Fabregat (a un estudi introductori que forma part d’un treball encara no publicat), l’excedent agrícola flueix per la societat mitjançant quatre vies: fiscalitat privada i pública, la renda de la terra, el crèdit i el mercat. La fiscalitat privada consisteix en “un poder situat per sobre de les comunitats i famílies camperoles” que “obliga a una regular prestació de producte, treball o diner”. El 10 d’agost del 1013, amb la donació dels comtes de Barcelona al monestir de Sant Llorenç del Munt, s’afavoreix el desenvolupament d’una estructura jurisdiccional que força a les comunitats pageses a aportar una prestació en rendes; a canvi, l’església ofereix una funció social i religiosa, que donarà pas a la parròquia de Matadepera, nucli de la xarxa poblacional que anirà convertint-se en el municipi com a tal.

Els nous propietaris de les terres a partir de la donació del 1013, posseeixen drets sobre els béns, però també sobre les persones. Citem novament a en Pere Roca, quan diu que “aquests drets feudals eren dos: el domini eminent i el domini útil. El domini eminent generava el dret que tenien els senyors a rebre renda feudal dels seus pagesos, mentre que al seu torn el domini útil en generava un altre als tinents pagesos, que podien treballar la terra amb relativa llibertat sempre que paguessin la renda feudal. Aquesta era l’essència del pacte emfitèutic”.

S’estableixen, doncs, aquests pactes que consisteixen en la cessió del domini útil de la terra al pagès, a canvi de mantenir el domini eminent, el pagament d’unes rendes per l’utilització d’aquests terrenys agrícoles. Per posar un exemple ben conegut d’aquest tipus de rendes, el monestir de Sant Llorenç rebia el delme dels pagesos de Matadepera; el cobrament d’una part de la collita, habitualment la 1/10 part.

Un document de l’any 1013

Doc_004

El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa

 El 1995, Pere Puig i Ustrell publicà el seu treball “El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles X i XI”, tesi doctoral finalment publicada per la Fundació Noguera. Es tracta de l’edició crítica dels pergamins de Sant Llorenç del Munt, un rigorós treball de recerca arxivística, de paleografia i història institucional i patrimonial del monestir. En resum, una obra cabdal i necessària per conèixer la història de Sant Llorenç del Munt.

A continuació, citem les paraules de Pere Puig i Ustrell en referència al pergamí del 10 d’agost del 1013, document que marca la celebració del Mil·lenari de Matadepera (pàgs. 56 i 57 del volum I):

“… el 10 d’agost del 1013, diada de Sant Llorenç, els mateixos comtes Ramon Borrell i Ermessenda, junt amb llur fill Berenguer, doten Sant Llorenç del Munt amb la muntanya homònima de Sant Llorenç, els importants alous de Matadepera i Mur, l’església de Sant Esteve de la Vall, situada a la mateixa muntanya, i els delmes dels alous de Matadepera i el Mont Paderçà, i els drets que tenien els comtes en un molí situat a Castellar. Aquests béns, amb especificació de la seva localització i afrontacions, i les rendes corresponents, són cedits pels comtes a Sant Llorenç com a propis: (…) I tot seguit, els comtes expressen la finalitat d’aquesta dotació, és a dir, que la casa de Sant Llorenç es constitueixi en monestir“.